Reklamacija

U Trgovini prodajemo isključivo nove i originalne Proizvode. PRM odgovara za materijalne i pravne nedostatke Proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Ako smatrate da je Proizvod koji ste kupili neispravan, možete podnijeti prigovor.

Prigovor možete podnijeti na sljedeći način:

1. Ispunite obrazac za reklamaciju i umetnite ga u paket s proizvodom za koji podnosite reklamaciju. Obrazac možete preuzeti ovdje. Ako nemate printer, pripremite vlastiti opis reklamacije. Možete se voditi uputama iz našeg obrasca. Preporučujemo Vam da koristite primjerak koji smo pripremili, što će Vam uvelike olakšati podnošenje reklamacije.

 

2 . Pošaljite paket.

Proizvod pošaljite na adresu:

GLS Croatia

Stupničke šipkovine 22

Donji Stupnik 10255

 

3. Pričekajte rješavanje reklamacije

Reklamacije se razmatraju najkasnije 15 dana od povrata reklamiranog proizvoda u skladište Trgovine. U slučaju da je Vaša reklamacija prihvaćena, ista će biti riješena u skladu s važećim zakonima o jamstvu.

 

ODR platforma

Ako kupujete kao potrošač, imate pravo koristiti izvansudski način rješavanja sporova i potraživanja tražbina putem interaktivne platforme ODR (Direktiva 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravima potrošača, izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ i Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 85/577/EEZ i Direktive 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća Tekst značajan za EGP)

ODR platforma je interaktivan alat dostupan potrošačima iz Europske unije putem kojeg se može podnijeti žalba. Sljedeća veza preusmjerava na ODR platformu: ec.europa.eu/consumers/odr

Istovremeno obavještavamo da naše korištenje ovog sustava za rješavanje sporova nije obavezno.


Obrazac za reklamaciju